Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)25101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-18,05,6
Indeks staranja124118
Indeks staranja za moške9290
Indeks staranja za ženske159148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5872
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)49
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,18,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)71,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,160,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
251404