Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,17,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,95,6
Indeks staranja133118
Indeks staranja za moške11090
Indeks staranja za ženske157148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6372
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,310,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-3,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
436410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6352
Komunalni odpadki (kg/preb)
405404