Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)11101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-29,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)48,741,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,69,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)19,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,95,6
Indeks staranja309118
Indeks staranja za moške18390
Indeks staranja za ženske600148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)1072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)1056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)51100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)57100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,610,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,722,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,060,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
556410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4252
Komunalni odpadki (kg/preb)
129404