Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)243101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,45,6
Indeks staranja102118
Indeks staranja za moške7090
Indeks staranja za ženske138148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6872
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,18,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)76,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
299410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
12977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4352
Komunalni odpadki (kg/preb)
274404