Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,45,6
Indeks staranja114118
Indeks staranja za moške8490
Indeks staranja za ženske149148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6256
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)77100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
234404