Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)302101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,05,6
Indeks staranja137118
Indeks staranja za moške9890
Indeks staranja za ženske177148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,222,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
396410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
578404