Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,25,6
Indeks staranja100118
Indeks staranja za moške8390
Indeks staranja za ženske116148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6256
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,18,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
392410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6352
Komunalni odpadki (kg/preb)
477404