Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)42101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,61,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,65,6
Indeks staranja142118
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske192148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,610,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
475410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
340404