Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,05,6
Indeks staranja68118
Indeks staranja za moške5790
Indeks staranja za ženske79148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6356
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,360,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
339410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
340404