Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)40101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,15,6
Indeks staranja112118
Indeks staranja za moške9190
Indeks staranja za ženske131148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5872
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,110,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)50,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
470410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
3952
Komunalni odpadki (kg/preb)
326404