Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,85,6
Indeks staranja179118
Indeks staranja za moške14690
Indeks staranja za ženske212148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6456
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,110,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,18,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,722,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
659410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
595404