Občina Mežica

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.

Mežica

Vir: RRA Koroška ( http://www.koroska.si, 29. 6. 2010 ), avtor Tomo Jeseničnik

Občina Mežica je del koroške statistične regije. Meri 26 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 187. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 3.800 prebivalcev (približno 1.900 moških in 1.900 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 136. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 140 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,3 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -20,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -20,2 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 43,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 143 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 108 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 68 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 290 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

Vsak 20. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (618 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 424 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 41 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 70 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (46 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 361 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 43 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)140101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-20,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)88
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km22620.273
Število prebivalcev3.7052.042.335
Število zaposlenih oseb1.071767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)854,51930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)127.91583.060.213