Občina Bled

Bled z okolico je eno najlepših alpskih letovišč, znano po blagem, zdravilnem podnebju in termalni jezerski vodi. Glavna gospodarska dejavnost občine je turizem z bogato razvito turistično ponudbo.

Bled

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor Matej Vranič

Občina Bled je del gorenjske statistične regije. Meri 72 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 96. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 8.200 prebivalcev (približno 4.000 moških in 4.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 65. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 112 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,0 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 1,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 3,1 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 43,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 143 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 246 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 70 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 590 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 330 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 5,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno enak odstotek.

Vsak 60. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.339 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 465 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 68 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 89 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (62 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 7 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 207.000 prihodov in 509.200 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 6,9 % vseh prihodov in 5,7 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 409 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 5 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)112101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,17,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)5,69,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,48
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km27220.273
Število prebivalcev8.1292.042.335
Število zaposlenih oseb3.058767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)899,51930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)219.90283.060.213