Občina Hoče - Slivnica

Občina se razprostira med Pohorjem in Dravskim poljem. Bogate kulturne in naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, slednje izkorišča predvsem za razvoj zimskega turizma. Pohvali se lahko tudi z letališčem.

Hoče - Slivnica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22.6.2010), CC Szeder László

Občina Hoče - Slivnica je del podravske statistične regije. Meri 54 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 126. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 10.800 prebivalcev (približno 5.400 moških in 5.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 51. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živel povprečno 201 prebivalec; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,1 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -1,9 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 41,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 127 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 296 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 64 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 750 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 350 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 %.

Vsak 22. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (2.864 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 395 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 63 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 85 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 519 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 115 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)201101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,98
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km25420.273
Število prebivalcev10.7942.042.335
Število zaposlenih oseb3.317767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)847,30930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)357.34683.060.213