Občina Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.

Gornja Radgona

Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar

Občina Gornja Radgona je del pomurske statistične regije. Meri 75 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 91. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 8.600 prebivalcev (približno 4.200 moških in 4.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 58. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 116 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -3,0 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 1,3 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 42,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 131 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 264 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 670 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 370 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.

Vsak 17. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.485 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 413 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 58 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (60 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 479 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 75 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,48
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km27520.273
Število prebivalcev8.6202.042.335
Število zaposlenih oseb4.002767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)814,89930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)306.07883.060.213