Občina Dravograd

Občina je naravnogeografsko del Koroške pokrajine; njen del so tudi reke Drava ter Meža in Mislinja, katerih vodno bogastvo se izkorišča za energetske namene. Je obmejna občina, saj leži ob delu naše meje z Avstrijo.

Dravograd

Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik

Občina Dravograd je del koroške statistične regije. Meri 105 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 65. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 9.100 prebivalcev (približno 4.600 moških in 4.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 56. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 87 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,1 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 6,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 5,7 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 41,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 117 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 284 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 66 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 730 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 390 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 %.

Vsak 18. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.202 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 366 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 58 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 78 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 375 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 29 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,77,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,28
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km210520.273
Število prebivalcev9.0972.042.335
Število zaposlenih oseb2.532767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)828,34930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)231.55983.060.213