Občina Cirkulane

Območje občine Cirkulane se razprostira v vzhodnem delu Haloz ob slovensko-hrvaški meji. Razgibana pokrajina je mozaik vinogradov, gozdov, travnikov in njiv. Med občinskimi znamenitostmi pa je zagotovo najbolj prepoznaven grad Borl.

Cirkulane

Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Marjan Šenica

Občina Cirkulane je del podravske statistične regije. Meri 32 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 171. mesto.

 

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

 

Sredi leta 2009 je imela občina približno 2.300 prebivalcev (približno 1.100 moških in 1.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 172. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 72 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -6,5 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 6,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -0,4 (v Sloveniji 7,2).

 

Povprečna starost občanov je bila 41,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 119 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

 

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 74 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 67 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 290 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 90 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

 

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

 

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.

 

Vsak 12. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

 

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (152 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

 

V obravnavanem letu sta bila v občini 602 stanovanja na 1.000 prebivalcev. Približno 37 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 60 m2.

 

Skoraj vsak četrti prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (27 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 164 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 240 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)72101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,68
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km23220.273
Število prebivalcev2.2962.042.335
Število zaposlenih oseb187767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)820,69930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.42583.060.213