Občina Šmarješke Toplice

Občina Šmarješke Toplice sodi med mlajše slovenske občine. Ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti v občini je zdraviliški turizem, ki se razvija v občinskem središču, v enem od najsodobnejših slovenskih termalnih zdravilišč.

Šmarješke Toplice

Vir: Terme Krka (http://www.terme-krka.si, 30. 6. 2010), arhiv Term Krka

Občina Šmarješke Toplice je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 34 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 166. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 3.200 prebivalcev (približno 1.600 moških in 1.600 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 150. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 92 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,5 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 24,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 21,8 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 40,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivala 101 oseba stara 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 141 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 76 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 260 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 3,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 8 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7 %.

Vsak 63. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (774 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 472 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 44 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 72 m2.

Skoraj vsak tretji prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (38 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 16.600 prihodov in 104.600 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 0,6 % vseh prihodov in 1,2 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 339 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 65 kg manj kot v celotni Sloveniji.

 

 

 

 

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)92101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)3,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,68
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km23420.273
Število prebivalcev3.1582.042.335
Število zaposlenih oseb536767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)869,50930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)23.58783.060.213