Občina Cerklje na Gorenjskem

Občina ima ugodno lego na prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Stičišče slikovitega naravnega okolja in kulturne krajine se odraža v načina življenja tukajšnjih prebivalcev.

Cerklje na Gorenjskem

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer

Občina Cerklje na Gorenjskem je del gorenjske statistične regije. Meri 78 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 86. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 7.000 prebivalcev (približno 3.500 moških in 3.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 72. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 89 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,9 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 17,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 23,2 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 38,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 83 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 241 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 62 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 700 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 340 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 5,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 29 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 23 %.

Vsak 92. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (4.648 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 370 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 71 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 91 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 491 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 87 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)5,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,98
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km27820.273
Število prebivalcev6.9252.042.335
Število zaposlenih oseb2.402767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.147,61930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)168.23783.060.213