Občina Radovljica

Občina Radovljica obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico. V občini delujejo manjša podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo, trgovino in storitvami. Radovljica, Linhartovo mesto, ima zaščiteno mestno jedro.

Radovljica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lars Plougmann

Občina Radovljica je del gorenjske statistične regije. Meri 119 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 52. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 18.700 prebivalcev (približno 9.000 moških in 9.700 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 22. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 158 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,2 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 8,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 7,1 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 42,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 133 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 687 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 68 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 1.400 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 770 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 6,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

Vsak 53. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.780 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 389 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 63 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 82 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 41.400 prihodov in 117.500 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,4 % vseh prihodov in 1,3 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 363 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 41 kg manj kot v celotni Sloveniji.

 

 

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)158101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,17,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)6,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,58
Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km211920.273
Število prebivalcev18.7042.042.335
Število zaposlenih oseb5.941767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)837,52930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)439.71983.060.213