Večina stanovanj zgrajena po letu 1971, v letu 2008 dograjen 1 % vseh stanovanj

Polovica stanovanj celotnega stanovanjskega sklada je bila zgrajena v obdobju od 1971 do 2008. Gradnja stanovanj je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 22 % celotnega stanovanjskega sklada. V več kot polovici občin so predstavljala stanovanja, zgrajena v tem desetletju, 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada.

V približno tretjini občin so predstavljala največji delež (20–40 %) stanovanja, ki so bila  zgrajena pred letom 1918.

V dveh občinah – Benedikt in Škofljica – so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000; tam je bilo vsako peto stanovanje staro manj kot deset let.

Ocene za leto 2008 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih skoraj 10.000 stanovanj; to je okrog 1 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela.

Največ stanovanj so v letu 2008 dogradili v osrednjeslovenski (31 % vseh) in podravski (20 % vseh), najmanj pa v zasavski statistični regiji (manj kot 1 % vseh). Po številu dograjenih stanovanj so med občinami osrednjeslovenske regije izstopale občine Ljubljana (1.561), Škofljica (330) in Vrhnika (163), med občinami v podravski regiji pa občini Maribor (898) in Slovenska Bistrica (185).

Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2008, so merila povprečno okrog 110 m2.

V naslednjih dvanajstih občinah pa (po ocenah) v letu 2008 ni bilo dokončano nobeno stanovanje: Cirkulane, Dobrovnik, Jezersko, Loški Potok, Makole, Nazarje, Osilnica, Renče - Vogrsko, Solčava, Središče ob Dravi, Straža in Šentrupert.