Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)202,199,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,641,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,27,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,110,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,79,2
Indeks staranja109,9117,1
Indeks staranja za moške138,2147
Indeks staranja za ženske83,688,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)75,770,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)113,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)110,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,58
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,65,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,061,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
53,654,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5351
Komunalni odpadki (kg/preb)
438416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev8681.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.7654.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)26.68818.769