Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)52,599,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,141,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,39,2
Indeks staranja103,8117,1
Indeks staranja za moške128,5147
Indeks staranja za ženske79,988,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,670,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,78
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,25,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)46,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
417408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
50,954,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
357416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7031.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.6034.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)18.00718.769