Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79,099,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,89,2
Indeks staranja122,6117,1
Indeks staranja za moške155,8147
Indeks staranja za ženske91,588,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)67,870,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5756
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,98
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,15,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)61,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,361,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
424408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
51,254,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5151
Komunalni odpadki (kg/preb)
397416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.6151.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev9.2814.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.61218.769