Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)169,999,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)010,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,89,2
Indeks staranja135,4117,1
Indeks staranja za moške174,8147
Indeks staranja za ženske98,888,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)59,970,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5256
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,18
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,75,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)51,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,361,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
419408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
45,054,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4651
Komunalni odpadki (kg/preb)
401416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1351.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2944.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)12.47018.769