Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70,099,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,69,2
Indeks staranja109,3117,1
Indeks staranja za moške133147
Indeks staranja za ženske86,488,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)62,670,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,38
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,65,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)64,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
387408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
51,754,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
361416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev3371.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.0824.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.40318.769