Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)147,999,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,09,2
Indeks staranja129,4117,1
Indeks staranja za moške163,8147
Indeks staranja za ženske97,088,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,970,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,68
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,15,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)63,942,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,261,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
50,254,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
385416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev6261.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.5914.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.68018.769