Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)103,199,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,69,2
Indeks staranja144,4117,1
Indeks staranja za moške179,5147
Indeks staranja za ženske111,488,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)75,770,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)100100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,38
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,45,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,142,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
449408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
61,554,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5751
Komunalni odpadki (kg/preb)
478416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev6.1651.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev21.0034.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)20.09118.769