Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35,699,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,27,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,59,2
Indeks staranja125,2117,1
Indeks staranja za moške153,7147
Indeks staranja za ženske97,988,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)64,470,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5756
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,78
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,35,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,861,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,954,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5451
Komunalni odpadki (kg/preb)
441416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.0431.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.6664.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)13.34218.769