Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)90,099,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,310,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,09,2
Indeks staranja125,5117,1
Indeks staranja za moške161,1147
Indeks staranja za ženske90,088,8
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,170,2
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,28
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,65,7
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,142,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,961,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
403408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
58,754,8
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4851
Komunalni odpadki (kg/preb)
405416
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.9981.525
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.3604.605
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.90318.769