Zasavska regija

Regija Posavskega hribovja je tako po površini kot po številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija.

Zasavska

Vir: www.zagorje.si

Regija Posavskega hribovja je po površini (264 km2 ) in številu prebivalcev najmanjša slovenska regija, hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi.

Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; tretjino bruto dodane vrednosti tako še vedno ustvarijo dejavnosti, ki se po SKD uvrščajo v področji dejavnosti rudarstvo in predelovalna dejavnost. Ker te dejavnosti močno obremenjujejo okolje, namenja ta regija velik del sredstev za investicije v varstvo okolja; v letu 2007 jih je namenila za ta namen največ med vsemi regijami.

V letu 2008 je izstopala kot edina regija z nižjim naravnim prirastom glede na predhodno leto; negativni naravni prirast je spremljalo priseljevanje, zato se število prebivalcev ni bistveno spremenilo. Sklenitev zakonskih zvez na 1.000 prebivalcev je bilo tu v letu 2008 najmanj; mladoporočenci pa so bili tu mlajši kot v drugih regijah.

Po stopnji registrirane brezposelnosti je bila ta regija v letu 2008 med prvimi tremi regijami v državi. Brezposelnost je bila tu skoraj dvakrat večja kot v regiji z najnižjo brezposelnostjo. Znaten delež prebivalcev se je zaradi pomanjkanja delovnih mest vozil na delo v druge regije.

Po podatkih o stanovanjih razpolaga zasavska regija z najmanjšimi stanovanji, in sicer tako po površini kot po številu sob. Po številu dokončanih stanovanj na 1.000 prebivalcev je v letu 2008 zaostajala za preostalimi regijami, saj v tem letu ni bilo v celoti dokončano niti eno stanovanje. 

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)169,999,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)010,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)8,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,87,8
Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km226420.273
Število prebivalcev44.8622.022.629
Število zaposlenih oseb12.264789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)857,76899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)926.54195.786.283