Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

Ta regija – lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« – je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

Naložbe savinjskih podjetij, družb in organizacij v nova osnovna sredstva obsegajo desetino vseh investicij v Sloveniji. Podjetja so po velikosti, izraženi s povprečnim številom oseb, ki delajo v teh podjetjih, med največjimi v državi (6,2 osebe v letu 2008). Po indeksu delovne migracije za leto 2008 je število delovno aktivnih prebivalcev, ki delajo v regiji, le malo zaostajalo za številom delovno aktivnih prebivalcev, ki v regiji prebivajo (97,7).

Izobrazbena sestava prebivalcev v starostni skupini 25–64 let pa je manj ugodna, saj je bilo v letu 2008 med njimi več kot za petino oseb z najnižjo stopnjo izobrazbe, delež tistih z najvišjo stopnjo izobrazbe pa je bil med nižjimi v državi (17,8 %). Nadpovprečno število študentov na 1.000 prebivalcev pomeni za regijo pomemben izobrazbeni potencial; tudi študentk med vsemi študenti je tukaj nekoliko več kot v večini drugih regij.

Savinjska regija velja tudi za priljubljen cilj turističnih potovanj; v letu 2008 jo je obiskalo 11 % vseh turistov v Sloveniji in ti so v tej regiji prenočili povprečno štirikrat.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)108,399,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)8,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,17,8
Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev258.2012.022.629
Število zaposlenih oseb98.977789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)825,55899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.013.47695.786.283