Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja regija. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost, in to v vseh smereh, ter dejstvo, da se v tej regiji nahaja glavno mesto države.

Ta gospodarsko najbolj razvita regija je v letu 2007 ustvarila 24-krat večji BDP kot zasavska regija ali dobro tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega kar tri četrtine v storitvenih dejavnostih. O tem, da je regija z zaposlitvenega vidika pomembna tudi širše, govori dejstvo, da je število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji bivajo. Plače zaposlenih v podjetjih so v tej regiji najvišje (povprečna slovenska neto plača je v letu 2008 znašala 900 EUR, povprečna neto plača v tej regiji pa je bila za 100 EUR višja).

Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu oseb v starosti 25– 64 let z višje- in visokošolsko izobrazbo; v letu 2008 jih je bilo 30,9 % ali največ v primerjavi z drugimi regijami. Ta regija je pomembna tudi zaradi razvojno-raziskovalne dejavnosti tako glede obsega bruto domačih izdatkov, namenjenih za to dejavnost, kot tudi glede števila zaposlenih v tej dejavnosti.

Število prebivalcev je v letu 2008 v tej regiji najbolj naraslo zaradi priseljevanja, deloma pa tudi zaradi naravnega prirasta (ta je bil tu med vsemi regijami najvišji).