Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)325100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)29,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,47,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,010,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)25,89,2
Indeks staranja98118
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske131147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7370
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6355
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,242,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
334408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5251
Komunalni odpadki (kg/preb)
473419