Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)194100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,21,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,49,2
Indeks staranja120118
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske146147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7670
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,08,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,85,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5451
Komunalni odpadki (kg/preb)
449419