Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)57100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,47,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,69,2
Indeks staranja120118
Indeks staranja za moške8690
Indeks staranja za ženske154147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)67100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)71100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,08,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)149,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,961,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
457408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
2051
Komunalni odpadki (kg/preb)
205419