Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)93100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,910,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,66,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,39,2
Indeks staranja104118
Indeks staranja za moške8190
Indeks staranja za ženske127147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6155
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
3,98,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,35,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,861,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5151
Komunalni odpadki (kg/preb)
384419