Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)74100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,67,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,89,2
Indeks staranja78118
Indeks staranja za moške5590
Indeks staranja za ženske104147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
3,58,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,85,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,242,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)67,561,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
351408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5151
Komunalni odpadki (kg/preb)
353419