Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,910,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,19,2
Indeks staranja125118
Indeks staranja za moške9290
Indeks staranja za ženske156147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4455
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)68
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,58,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,55,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)46,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,861,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
409408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4851
Komunalni odpadki (kg/preb)
316419