Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)1.004100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)29,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,49,2
Indeks staranja134118
Indeks staranja za moške10090
Indeks staranja za ženske169147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5855
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)120100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)116100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,28,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,55,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,061,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
434408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5351
Komunalni odpadki (kg/preb)
455419