Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)91100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,041,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,37,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,51,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,99,2
Indeks staranja160118
Indeks staranja za moške11790
Indeks staranja za ženske203147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)56,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,361,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
498408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4851
Komunalni odpadki (kg/preb)
425419