Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)16100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
2,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,17,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,79,2
Indeks staranja137118
Indeks staranja za moške10790
Indeks staranja za ženske170147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6370
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
2,68,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,561,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
598408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
427419