Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)127100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)28,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,441,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)29,99,2
Indeks staranja113118
Indeks staranja za moške9490
Indeks staranja za ženske133147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)68
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,28,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)75,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,461,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6251
Komunalni odpadki (kg/preb)
337419