Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,69,2
Indeks staranja126118
Indeks staranja za moške9590
Indeks staranja za ženske158147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6870
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,08,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)56,942,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
431408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
423419