Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,27,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,79,2
Indeks staranja103118
Indeks staranja za moške6090
Indeks staranja za ženske147147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)38
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,95,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)40,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
387408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4751
Komunalni odpadki (kg/preb)
89419