Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,99,2
Indeks staranja164118
Indeks staranja za moške12090
Indeks staranja za ženske232147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)7355
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)138
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,58,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,45,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)59,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)73,061,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
498408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5251
Komunalni odpadki (kg/preb)
798419