Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)211100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)56,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,37,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,310,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,11,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)47,49,2
Indeks staranja70118
Indeks staranja za moške5990
Indeks staranja za ženske81147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,85,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)60,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5651
Komunalni odpadki (kg/preb)
427419