Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)34100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,17,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,59,2
Indeks staranja144118
Indeks staranja za moške10690
Indeks staranja za ženske187147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6255
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
3,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,35,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-11,742,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
469408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6251
Komunalni odpadki (kg/preb)
289419