Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)40100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,79,2
Indeks staranja155118
Indeks staranja za moške11990
Indeks staranja za ženske195147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7370
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)106100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)104100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,95,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)39,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
460408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5651
Komunalni odpadki (kg/preb)
386419