Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)113100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,27,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,89,2
Indeks staranja146118
Indeks staranja za moške12190
Indeks staranja za ženske170147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6670
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,58,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)49,242,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,061,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
462408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6451
Komunalni odpadki (kg/preb)
417419